सापडला रे सापडला कोतवाल सापडला


चंद्रपूर :- तक्रारदार हे मौजा कोरपना येथील रहिवासी असून तक्रारदार यांचे दोन्ही मुलांच्या नावे भोगवटदार वर्ग-२ मध्ये असलेल्या शेतजमीनी भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये करून देण्याच्या कामाकरीता वरिष्ठांच्या नावाने कुळमेथे, कोतवाल यांनी तक्रारदार यांचेकडे २०००/- रु. लाचेची मागणी केली होती. तक्रारदार यांची कुळमेथे यांना लाच म्हणून २०००/- रु. लाच देण्याची मुळीच ईच्छा नसल्याने श्री. कुळमेथे यांचे विरुद्ध लाप्रवि कार्यालय चंद्रपूर येथे तक्रार दिली.प्राप्त तक्रारीवरून दिनांक ११/०७/२०२३ रोजी करण्यात आलेल्या पडताळणी कार्यवाही दरम्यान गै. अ. संजय बापुराव कुळमेथे, कोतवाल, साजा पारडी, ता. कोरपणा, जि. चंद्रपूर यांनी तक्रारदार यांना वरिष्ठांच्या नावाने २,०००/-रु. लाचेची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यावरून आज दि. १२/०७/२०२३ रोजी पो.स्टे. कोरपणा, जि. चंद्रपूर येथे गुन्हा नोंद करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व नागरीकांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांच्याकडे कोणत्याही शासकीय अधिकारी/कर्मचारी किवा त्यांचे वतीने कोणी खाजगी इसम कोणतेही शासकीय काम करून देण्यासाठी कायदेशीर फी व्यतीरिक्त लाचेची मागणी करीत असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.