आरमोरीमध्ये पोरेद्दीवार गटाचे अठरा पैकी दहा उमेदवार बिनविरोध